Indoor / Outdoor Services

/ /
Indoor Services
Services / சேவைகள் Temple Charges / கோவில் கட்டணம்
Sannathi Kalyanam
சன்னதி கல்யாணம்
$ 251.00
ROM - Sannathi
பதிவு திருமணம் - சன்னதி
$ 251.00
Sannathi Kalyanam + ROM
சன்னதி திருமணம் + பதிவு திருமணம்
$ 351.00
Thoshanivarthi
தோஷநிவர்த்தி
$ 301.00
Kulanthai Thotilidal
குழந்தை தொட்டிலிடல்
$ 149.00
Kulanthai Thatham
குழந்தை தத்தம்
$ 117.00
Vidyarambam Pooja
வித்யாரம்பம் பூஜை
$ 109.00
Car Poojai
வாகன பூஜை
$ 31.00
Annapprasannam
அன்ன பிரசன்னம்
$ 73.00
Wedding Hall Charges - Wedding Package
திருமண மண்டபம் கட்டணம் - திருமணம்
$ 4,000.00
Wedding Hall Charges - Engagement Package
திருமண மண்டபம் கட்டணம் - பரிசம்
$ 2,400.00
Hall Charges - Event Package ( Min 4hrs) - Upper Hall with Stage & Fully air conditioned
மண்டபம் கட்டணம் - இதர நிகழ்ச்சிகள் - குறைந்தது 4 மணி நேரம் - மேடை மற்றும் முழுமையாக குளிரூட்டப்பட்ட மேல் மண்டபம்
$ 1,400.00
Fully Air Conditioned Hall - Upper Hall - 4hrs
முழுமையாக குளிரூட்டப்பட்ட மண்டபம் - மேல் மண்டபம் - 4 மணி நேரம்
$ 800.00
Fully Air Conditioned Hall - Lower Hall - 4hrs
முழுமையாக குளிரூட்டப்பட்ட மண்டபம் - கீழ் மண்டபம் - 4 மணி நேரம்
$ 600.00
Outdoor Services
Services / சேவைகள் Priest Charges / அர்ச்சகர் கட்டணம்
Sudharsana Homam
சுதர்சன ஹோமம்
$ 301.00
Miruthyunjaya Homam
மிருத்யுஞ்சய ஹோமம்
$ 301.00
Wedding (Iyar)
திருமணம் (அர்ச்சகர் )
$ 251.00
Wedding (Musician)
திருமணம்
$ 251.00
Engagement (Iyar)
பரிசம் (அர்ச்சகர்)
$ 201.00
Engagement (Musician)
பரிசம்
$ 251.00
Ganapathy Homam
கணபதி ஹோமம்
$ 201.00
Grahapravesam
கிரஹப்பிரவேசம்
$ 201.00
Punniyathaanam
புன்னியதானம்
$ 151.00
Lakshmi Homam
லக்ஷ்மி ஹோமம்
$ 201.00
Ayyshya Homam
ஆயுஷ்ய ஹோமம்
$ 301.00
Sathyanarayanna Poojai
சத்தியநாராயண பூஜை
$ 201.00
Thanvanthiri Homam
தன்வந்தரி ஹோமம்
$ 201.00